Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Sirkus Kekke 09 - Snie

9. Snie - Op in moarn betiid ûntdekke de bisten fan sirkus Kekke dat der in hiele protte snie fallen is. Safolle dat it dak fan de tinte hielendal trochbûcht. Meielkoar soargje se derfoar dat de snie fan de tinte ôfskood. Dan sjogge se in auto fan de dyk glydzjen. It docht bliken dat it de auto fan de skouboarchdirekteur is. Hynder en ezel soargje derfoar dat de auto út de berm komt. Wylst prate Boer en de direkteur oer harren problemen mei de snie. Want troch de snie kinne de bisten hast gjin fretten fine. De direkteur komt mei in oplossing.
Alle útstjoerings fan Sirkus Kekke