Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Sirkus Kekke 10 - In frjemde artyst

10. in frjemde artyst - By de foarstelling fan Sirkus Kekke sit de tinte lang net fol. De bisten en boer beslute dat der wat feroarje moat. Boer giet nei de stêd en komt werom mei in nij bist: Samantha, in liuw. De oare bisten fernimme lykwols al gau dat Samantha hielendal neat kin! Se kin sels net iens goed brulle! Boer en de bisten beslute dat se dêr neat oan ha. Samantha moat mar earne oars hinne....
Alle útstjoerings fan Sirkus Kekke