SJONG JUNIOR 22 // De Bining - Ik Beweeg

Yn de sechsde ôflevering sjongt de Bining út Westergeest oer bewegen. En dêrom hjit it ferske ek: "Ik beweeg". Is bewege belangryk? Hâldsto derfan om te bewegen?

Alle útstjoerings fan SJONG JUNIOR 2022