Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

SKIK 2B - Skjin wetter

Doet is har weintsje oan it himmeljen. Skik hat toarst en wol út de amer mei sjipsop drinke. Mar dat mei net fan Doet, want dan kin Skik wol pine yn 'e búk krije!

Alle útstjoerings fan Skik