SKIK 4B - Bonefatius

Doet sit lekker yn har weintsje te lêzen as der op 'e doar kloppe wurdt. Foar de doar stiet in man. Wat soe hy fan Doet moatte? En wat foar boek hat hy ûnder syn earm?

Alle útstjoerings fan Skik