Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

SKIK 6 - mysterieuze keunst

Yn dizze SKIK komme Doet en har hynder Skikky op harren reis troch Fryslân by Vijversburg oan, in prachtige âlde bûtenpleats by Tytsjerk. Mysterieus is de âld-eigener fan it hûs, dy't as in skim te foarskyn komt. Doet en Skik meie fan him wol efkes by de keunst sjen yn it park, mar hy giet sels leaver werom nei syn eigen tiid: 100 jier ferlyn. .

Alle útstjoerings fan Skik