SKIK 6B : wat de boer net ken.....

Doet en Skik komme midden yn Ljouwert oan. Se stopje by in hiel grut, moai gebou en in foarbygonger fertelt dat dat it Fries Museum is. Doet is hiel entûsjast, mar dat blykt net elkenien te wêzen...

Alle útstjoerings fan Skik