Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

SKIK 8 - Doet springt deryn!

Doet is by de fierljepskâns yn Drylts. Dat 'sleatsjespringen' liket har ek wol wat en se krijt les fan treenster Klaske Nauta. Se kin fansels net yn har gewoane klean ljeppe, se moat wol goede, geskikte sportklean oan. Syb Bangma wit krekt watst drage moatst by de ferskillende sporten. Sa hat Wout Zijlstra wol 3 pear ferskillende sportskuon foar syn sport: atletyk.

Alle útstjoerings fan Skik