Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Tjek myn nije keamer! (HOMETOUR!)

Wa wol der krekt sa wenje as my? HOMETOUR!

Alle útstjoerings fan Gaiske