Tomke, in boerd yn 'e tún

Tomke 2022 – 3               In boerd yn ‘e tún

 

Yana Yu har âlders wolle it hûs ferkeapje

en dêrom ha se in boerd yn ‘e tún mei ‘te keap’ derop.

Ferhúzje liket Tomke ek wol wat ta

en set dêrom ek in boerd by hun yn ‘e tún!

Alle útstjoerings fan Tomke