Tomke, it plakhûs

Tomke 2022 – 4               It plakhûs

 

Tomke en Romke hearre zoefff lûdsjes yn ‘e tún.

As se omheech sjogge, sjogge se dat fûgeltsjes in hûs bouwe ûnder de daksgoate.

Mar yn de nacht sil it hiel hurd waaie, seit it waarberjocht.

Soe dat plakhûs wol hiel bliuwe?

Alle útstjoerings fan Tomke