Tsjil International #17 - Offal yn Albanië

Offal fuortsmite yn Nederlân is sa 'n gedoch. Wy moatte alles skiede. Yn Albanië giet dat hiel oars. It is dêr folle minder yngewikkeld! Mar is dat ek better? Yn dizze fideo komst der achter!

Alle útstjoerings fan Tsjil International