Tsjil International #22 - Grientekassen yn Albanië

Al dizze grienten plukke wy mei de hân. Dat dogge wy sawol yn Albanië as yn Fryslân. Mar der binne ek in hiel soad ferskillen tusken kassen yn Fryslân en Albanië. Wat dy ferskillen binne, sjochst yn dizze fideo!

Alle útstjoerings fan Tsjil International