Tsjil International #26 Ik fotografearje de skiednis!

Ik fotografearje gebouwen dy 't sa âld binne dat se hiel wat oer ús skiednis fertelle. Soksoarte  gebouwen ha we in soad yn Fryslân. Hoe is dat yn oare lannen? Saskia leit út hoe 't it mei de huzen yn Nij-Seelân sit.

Alle útstjoerings fan Tsjil International