Tsjil International #27 Kampearje yn de wyldernis

Kampearje yn de wyldernis fan Amearika is hiel wat oars as yn Fryslân. Foaral om ’t wy fansels gjin wyldernis hawwe yn Fryslân. Yn dizze fideo lit ik mei Jeroen de ferskillen yn de natuer sjen.

Alle útstjoerings fan Tsjil International