Tsjil International #32 Kjeld yn Amearika

Ik bin yn dizze fideo oan it swimmen yn bûtenwetter en moat dwaan as of ik it net kâld haw. Jeroen fynt it mar oanstellerij. Want yn Amearika kin it noch folle kâlder wurde as hjir. Sa kâld dasto net iens bûten rinne kinst.

Alle útstjoerings fan Tsjil International