Tsjille yn Minecraft - Woudagemaal

Alle wiken Tsjilt Hieke yn Minecraft. Mei folgers bouwt hja oan de prachtige Tsjilwrâld yn dizze populêre game. Om’t in soad bern dit jier net op fakânsje nei it bûtenlân kinne, hellet Hieke it bûtenlân nei Minecraft.

Alle útstjoerings fan Tsjille yn Minecraft