Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

WitWat oer hoe't in skip driuwen bliuwt

Yn dizze WitWat giet Noah op syk nei it antwurd op de fraach: Hoe bliuwt in boat driuwen? Om it antwurd te finen giet se mei op in hiel grut skip. Harmen is de skipper en hy wit alles fan boaten. Sjongt Jelle B yn it Scheepvaartmuseum in seemansliet oer de boat fan syn heit en fansels docht Noah in lekker wiet proefke.

Alle útstjoerings fan WitWat