Dyn pleats

DYN PLEATS
Yn dizze Tsjil Tsjekt dûke wy yn de gearwurking tusken technyk en natoer op de pleats. Buorkerijen wurde nammentlik hieltyd mear hightech troch it brûken fan robots en drones. En dat is super goed nijs foar de blomkes en de bijen! Hoe dat sit? Tsjil Tsjekt leit it út.

Download de hantlieding foar learkrêften!

Tsjil Magazine: Ferwûnderje dy

Log yn foar mear ynformaasje.