Tema 4 Dyn Waarmte

DYN WAARMTE
Tsjil Tsjekt #4 giet oer dyn waarmte! Wat is waarmte no eins en hoe wurket it yn us liif? Fansels haw wy ek oandacht foar it opwaarmjen fan de ierde... en doch jim sportklean mar fêst oan want wy daagje jimme út foar in hiele sportive tsallenge!

Download de hantlieding foar learkrêften!

Tsjil Magazine: Hoe bliuwsto waarm?

Log yn foar mear ynformaasje en it uploaden fan jim einresultaat.