11&30

De Kanon fan Fryslân is in rige fan 41 finsters mei dêryn it wichtichste wat yn de skiednis fan Fryslân bard is. Ferteller Freark Smink liedt de sjogger troch de 41 finsters fan ‘e Fryske Kanon en saûntstiet der in kronologysk byld fan it ûntstean fan ús provinsje, fan ‘e earste bewenners yn ‘e preehistoarje oant de moderne tiid.

Alle útstjoerings fan 11&30