De Útflecht

Hoefier wolst gean om te fjochtsjen foar dyn frijheid, dyn idealen? Dat is de fraach dêr't Denise foar stiet yn De ÚTFLECHT. Se wennet allinnich mei har heit, en is fereale op Lionel. Mar as dy fan de iene op de oare dei ferdwynt, stiet se foar in krúspunt: akseptearret se it gesach of komt se yn opstân? En hoefolle hat se dêr foar oer?

Alle útstjoerings fan De Útflecht