Tsjille yn Minecraft

Alle wiken Tsjilt Hieke yn Minecraft. Mei twa folgers bouwt hja oan de prachtige Tsjilwrâld yn dizze populêre game. Om’t in soad bern dit jier net op fakânsje nei it bûtenlân kinne, hellet Hieke it bûtenlân nei Minecraft. Sa bouwt hja, mei help, oan de Eiffeltoer en de Towerbridge.

Alle útstjoerings fan Tsjille yn Minecraft