Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Tsjek oer it geheugen

Tsjek giet dizze wike oer it geheugen. Ismelda har heit hat demintens, in sykte wêrtroch hy hieltyd mear ferjit. Ismelda en har mem fertelle hoe't dit foar harren is.

 

Alle útstjoerings fan Tsjek