Tsjil Tsjekt

Wolkom by Tsjil Tsjekt! It programma wêrby’t we jim meinimme op in klassikale en ynteraktive reis troch alderhande nijsgjirrige tema’s binnen it primêr ûnderwiis. En dat allegear presintearre troch Raynaud Ritsma, dy’t foar dit nije programma ek wer nei jim, de skoallen, ta giet. Tsjil Tsjekt is dêrmei net allinne it meast leuke, learsume en nijsgjirrige programma foar de boppebou. It soarget ek foar in geweldige belibbing foar de learlingen én it draacht by oan in groepsgefoel yn ’e klasse. Meld jim oan en doch mei oan it twawyklikse Tsjil Tsjekt!

Freegje hjir dyn ynlochkoades foar Tsjil Tsjekt oan

 

2022 - 2023

2023 - 2024

Tsjil Tsjekt wurdt makke troch Omrop Fryslân Tsjil yn gearwurking mei Afûk, Cedin Zorg en Onderwijs, Grendel Games en Taalplan Frysk 2030.