Boskwyfke

It programma giet oer in leaf mar soms ek ûndogensk boskwyfke dat yn in hol ûnder in beam wennet. Se belibbet aventoeren mei de bisten, sjongt in lietsje en fertelt in ferhaal. De natuer en de seizoenen binne belangryk yn it programma, tema's gean oer eangst, blydskip, fertriet en fantasij.
Alle útstjoerings fan Boskwyfke