Skik

Doet en har hynderke Skik binne elkoars bêste freonen. Tegearre strune sy troch it Fryske lân. Doet wennet yn it húske achter op Skik syn wein. Dat húske hat sy sels timmere. Doet en Skik belibje ûnderweis fan alles! En alles wat Doet en Skik dogge is goed foar it miljeu. Sy fine nammentlik dat sy goed op de wrâld passe moatte. By Skik binne ek opdrachtfellen beskikber foar de groepen.

Alle útstjoerings fan Skik