I.K.

I.K. is in dramarige foar it fuortset ûnderwiis. Der binne twa riges makke: 'I.K. en de band Ikaros' en 'I.K wyn en wetter'. Beide riges bestean út 6 ôfleveringen. By de programma's is ferwurkingsmateriaal beskikber. I.K. is it ferfolch op de eardere searje LinKk.
Alle útstjoerings fan I.K.